Refusjon fra Helfo

Behandlers hånd masserer pasientens hånd

Refusjon av behandlinger i utlandet

Som du kanskje er kjent med, kan man få stønad fra norske myndigheter til dekning av utgifter til fysioterapi som utføres i et EU/EØS-land. Ordningen administreres av Helfo, og du må selv både søke og skaffe til veie nødvendig dokumentasjon. Stønaden er et personlig forhold mellom Helfo og den enkelte pasient, og Helsereiser har ingen rolle i dette.

Helfo har fra 1. januar 2018 endret praksis slik at det ikke lenger er krav til henvisning/rekvisisjon for fysioterapibehandling i utlandet. Det er imidlertid nå blitt strengere dokumentasjonskrav, og man kan heller ikke påregne å få stønad for flere behandlinger enn man til vanlig foretar i Norge.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i hvilke dokumentasjonskrav som Helfo setter. Dette kan du lese om på Helfos nettsider.


Her er noen råd og tips fra oss:

Før avreise:
Selv om det ikke lenger er krav til henvisning, kan det likevel være formålstjenelig å ha med seg noe dokumentasjon fra din norske behandler/lege, slik at behandleren på reisemålet lettere kan sette seg inn i ditt sykdomsbilde.

På reisemålet:
Husk å få med deg følgende dokumentasjon fra behandleren din:

  • Navn på fysioterapeuten som utførte behandlingen. Behandleren må ha gyldig offentlig autorisasjon i det aktuelle landet.
  • Hvilken type fysioterapibehandling som er utført.
  • Behandlingsdato og klokkeslett for behandlingen.
  • Behandlerens tidsbruk.
  • Ved gruppebehandling: antall pasienter som deltok i gruppen.
  • Dokumentasjon (epikrise eller lignende) der diagnose, begrunnelse for behandlingen og resultatet av behandlingen fremkommer. Dokumentasjonen skal underbygge at behandlingen var nødvendig og av vesentlig betydning.
  • Spesifisert faktura som forteller hvilken type behandling som er gitt.

Etter hjemkomst:
Søk så fort som mulig om stønad. Dette gjøres enklest ved å bruke digitalt skjema via Altinn. Du kan også sende søknad på Helfos søknadsskjema per post til Helfo.

-----

Våre tips og råd er ingen fullstendig oversikt. Siden du selv er ansvarlig for å dokumentere ditt refusjonskrav, anbefaler vi at du setter deg godt inn i kravene fra norske myndigheter. Les mer på Helfos nettsider.